Plenary talks – Panel 1

Location: Sofia Hotel Balkan Date: July 10, 2017 Time: 11:20 - 13:00 img-zelmanov Efim Zelmanov img-tschinkel Yuri Tschinkel